امروز:25 July, 2024

آموزش جلسه Sprint Retrospective ( بازاندیشی اسپرینت )

هدف Retrospective Sprint، برنامه ریزی و تعریف روش هایی برای افزایش کیفیت و اثربخشی است.
تیم اسکرام چگونگی پیشرفت اسپرینت قبل را با توجه به افراد، تعامالت، فرآیندها، ابزارها و تعریف تکمیل شده بازرسی می کند. موضوعاتی که در این جلسه
بازرسی می شوند اغلب با توجه به دامنه کار متفاوت هستند. فرضیاتی که باعث گمراهی تیم شده شناخته و ریشه آنها کشف می شود. تیم اسکرام در این
خصوص که در اسپرینت قبل چه چیزی خوب پیش رفته است، با چه مشکالتی روبرو شده اند و آن مشکالت چگونه حلشده (یا نشده اند)، بحث می کنند.
تیم اسکرام مفیدترین تغییراتی که باعث بهبود اثربخشی می شوند را مشخص می کند. تأثیرگذارترین بهبودها در سریعترین زمان ممکن، اقدام می شوند. حتی
ممکن است این موارد به بک لاگ اسپرینت بعدی اضافه شوند.
Retrospective Sprint، اسپرینت را خاتمه می دهد. زمان بستۀ Retrospective برای یک اسپرینت یک ماهه
حداکثر سه ساعت بوده که در مورد اسپرینت های کوتاه تر، زمان این رویداد معمولا کمتر است.

اشتراک گذاری
avatar

محمد حمیدی: بنیان‌گذار گروه مشاوره و آموزشی چابک شو؛ مربی تحول چابکی و مدرس دوره های آموزشی مدیریت پروژه چابک، اسکرام، کانبان و تحول چابکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.